233`Stehende Fem`-Blaues Kuhli auf Papier(35x50cm) Sign.bp233 (X-6)1

233`Stehende Fem`-Blaues Kuhli auf Papier(35x50cm) Sign.bp233 (X-6)1